4. MUCİZELER, DOĞA YASALARI VE KUANTUM TEORİSİ

Bu bölümde, Tanrısal etkinliğin bir şekli ve din felsefesinin ilgi alanındaki sorunlardan biri olan ‘mucizeler’ ele alınacaktır. Bu konuyu ele alırken, ‘mucizeler’in varlığını ispat etmeye çalışmayacağız. 17. yüzyılda mekanik evren anlayışının yaygınlaşması mucizeler sorununun tartışılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Bu bölümde, mekanik felsefeyle ortaya çıkan deterministik evren tablosunun ve modern bilimde kuantum teorisiyle -bilimsel alanda ilk kez- ortaya çıkan indeterminizmin, mucizeler üzerine yapılan tartışmalarda neden önemli olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, doğa yasalarına farklı felsefi yaklaşımların, ‘mucizelerin doğa yasalarının ihlaliyle mi ihlalsiz mi gerçekleştiği’ sorununu değerlendirişimizde belirleyici önemi olduğunu göstermek de amaçlarımız arasındadır. Mucizeler konusundaki farklı yaklaşımları ve bunların sebeplerini açıklarken, bunlarla beraber bu konudaki kendi görüşlerimizi de aktarmaya çalışacağız.

Bu bölümde cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

  • Mekanik felsefenin yaygınlaşması mucizeler sorunu açısından neden dönüm noktası olmuştur?
  • David Hume’un mucizeler konusundaki itirazı nedir ve bu, genel felsefi yaklaşımıyla uyumlu mudur?
  • Mucizelerin, doğa yasalarının ihlali olarak tarifine pozitif anlam yüklenerek, bu anlamıyla mucizelerin savunulma neden(ler)i ne(ler)dir?
  • Doğa yasalarının ontolojik statüsüne ne gibi farklı yaklaşımlar getirilmiştir ve bunun konumuz açısından önemi nedir? ‘Baştan müdahale’ yaklaşımıyla mucizelerin gerçekleştirildiği düşünülebilir mi?
  • Kuantum teorisinin mucizeler sorunuyla ilgisi nedir?
  • Tanrı, doğa yasalarıyla işleyen bir evrende, bu yasaları ihlal etmeden, mucizeleri oluşturabilir mi?
  • Teolojik açıdan, ihlalci veya ihlalci olmayan mucize anlayışlarından birini kabul etmek zorunda mıyız? Bu konuda neden teolojik agnostik bir tavır benimsiyoruz?

 

4.1. MUCİZELER SORUNU VE DAVID HUME

4.2. MUCİZELER SORUNUNA DOĞRU YAKLAŞIMI BELİRLEMEK

4.3. MEKANİK EVREN VE MUCİZELER

4.4. DOĞA YASALARINA FARKLI FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

4.5. BAŞTAN MÜDAHALE VE MUCİZELER

4.6. KUANTUM BELİRSİZLİKLERİNİN BELİRLENMESİYLE MUCİZE OLUŞTURULMASI

4.7. TEOLOJİK AGNOSTİSİZM VE METODOLOJİDEN ONTOLOJİ ÜRETME YANLIŞI

?>