BÖLÜM 2. KUANTUM TEORİSİNİN TANITIMI VE FELSEFİ ANALİZİ

Bu bölümde, kuantum teorisi ve ortaya konma süreci tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu teorinin felsefi ve teolojik sonuçlarını tartışabilmek için kuantum teorisiyle ilgili denklemleri çözebiliyor olmak gerekmese de, bu teorinin felsefe ve teoloji açısından önemli Tamamlayıcılık İlkesi, Belirsizlik İlkesi, indeterminizm ve yerel olmayan nedensellik iddiaları, hatta önemli bazı deneyleri bilinmelidir. Kuantum teorisinin bilimsel yönünü tanıtırken, bu tanıtımla beraber bu teoriyi bilim felsefesi açısından değerlendirmeye ve din felsefesiyle ilgili önemli gördüğümüz bazı sorunlara da yeri geldikçe değinmeye çalışacağız. İlerleyen bölümlerde bu teorinin din felsefi açısından irdelenmesi ön plana çıkacaktır, bu bölümde ise teorinin bilimsel yönü, bilim felsefesi ve din felsefesi ile ilgili sorunlarla bir arada ele alınacaktır. İlerleyen bölümlerdeki din felsefesi ile ilgili sorunların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için bu bölüm, sonraki bölümlere temel mahiyetindedir.

Bu bölümde cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

 • Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır?
 • İlk duyulduğunda sağduyuya aykırı olduğu iddia edilen kuantum teorisine dayalı iddialar hangi deney ve verilere dayanmaktadır?
 • Bohr’un Tamamlayıcılık İlkesi nasıl yorumlanmalıdır?
 • Tamamlayıcılık İlkesi ile felsefi ve teolojik sorunlar arasında yapılan analojileri nasıl değerlendirmeliyiz?
 • Gözlem süreciyle ilgili, bu teoriden kaynaklanan epistemolojik anlayıştaki değişiklik nasıldır?
 • Berkeleyci tarzda bir idealizmle bu teori ilişkilendirilebilir mi?
 • Kuantum teorisinin indeterminist yorumuna bütün bilim insanları katılmakta mıdır?
 • Neden bilimsel teorilere bakışta, bilimsel realizmin ve araçsalcılığın yerine ‘kritikçi realist’ bir anlayışı tercih ediyoruz?
 • Kritikçi realist anlayışın dinlere uygulanması mümkün müdür ve bilim-din ilişkisi açısından bu yaklaşım ne tip sonuçlar verecektir?
 • Bu teoriyle ortaya çıkan indeterminizm ontolojik mi, epistemolojik midir?
 • Metafizik tercihler kuantum teorisinin yorumlanışında ne tip farklar oluşturmaktadır?
 • Atomaltı seviyede karşımıza çıkan ‘uzaktan etkileme’ olgusunun önemi nedir? Kuantum teorisinde karşımıza çıkan bütünsel yapının, sebep olduğu epistemolojik ve ontolojik anlayıştaki değişiklikler nelerdir?

 

ÖNCEKİ BÖLÜM: 1. BÖLÜM

2.1. KUANTUM TEORİSİNİN ORTAYA KONUŞU VE ÇİFT YARIK DENEYİ

2.2. BOHR’UN ATOM MODELİ VE TAMAMLAYICILIK İLKESİ

2.3.TAMAMLAYICILIK İLKESİNDEN HAREKETLE FELSEFİ VE TEOLOJİK YORUMLAR

2.4. KUANTUM TEORİSİNİN FARKLI YORUMLARI

2.5. KRİTİKÇİ REALİZM VE BİLİM-DİN İLİŞKİSİ

2.6. HEISENBERG’İN BELİRSİZLİK İLKESİ VE FARKLI YORUMLANIŞ ŞEKİLLERİ

2.7. OBJEKTİF İNDETERMİNİZM VE METAFİZİK TERCİHLER

2.8. BÜTÜNSELLİK VE EPR

2.9. BELL TEOREMİ, YEREL OLMAMA VE ASPECT DENEYLERİ

SONRAKİ BÖLÜM: 3. BÖLÜM

0 Comments

?>